Aviso legal

O Aviso Legal de www.arbore.gal ten por obxecto cumprir coa obriga de información que o artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico impón a todo prestador de servizos, así como como establecer as normas de uso do Portal que serán de aplicación a todas as persoas usuarias como consecuencia da súa utilización.

Así mesmo, informámoste de que este sitio non admite publicidade.

1. Quen somos

Consonte o disposto no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (en diante, “LSSI”), informámoste de que a páxina web con enderezo URL: www.arbore.gal ( en diante, o “Sitio Web” ou o “Portal Web”) así como os seus subdominios son operados por Consumo Consciente Árbore, SCG (Árbore), inscrita no Rexistro de Cooperativas da provincia de Pontevedra: 774-PO, cuxo enderezo está na rúa López Mora, 30; CP: 36211 Vigo (Pontevedra), España. Podes obter máis información sobre Árbore a través da sección Nós do Portal ou enviando un correo electrónico ao seguinte enderezo electrónico: info@arbore.gal.

2. Aceptación do aviso legal

O presente Aviso Legal regula a utilización dos servizos da sociedade da información que Árbore pon a disposición das persoas usuarias da rede Internet a través do Sitio Web.

O acceso e a utilización do Sitio Web por parte da Persoa Usuaria (no sucesivo, a “Usuaria”) supón que esta acepta na súa totalidade e se obriga a cumprir por completo os termos e condicións recollidos neste Aviso Legal, así como na Política de privacidade do Portal.

2.1. Condicións de uso do Portal e os seus subdominios

O acceso ao Sitio Web é gratuíto, agás o custo da conexión a través da rede de telecomunicacións facilitada polo provedor de acceso contratado pola Usuaria. A Usuaria comprométese a non utilizar o Sitio Web con fins fraudulentos, así como a non levar a cabo ningunha conduta que poida danar a imaxe, os intereses e os dereitos de Árbore ou de terceiros. Así mesmo, a Usuaria comprométese a non realizar ningún acto co fin de danar, inutilizar ou sobrecargar o Sitio Web, nin para impedir ou dificultar, de ningún xeito, o seu normal uso e funcionamento.

Infórmase á Usuaria de que, no caso de incumprir o contido deste Aviso Legal, a Política de privacidade , as Condicións de Uso ou calquera outro termo ou condicións particulares incluídos no Portal, Árbore resérvase o dereito de limitar, suspender ou finalizar o seu acceso ao Sitio Web, adoptando calquera medida técnica que sexa necesaria para tal fin. Así mesmo, Árbore resérvase a posibilidade de exercer tales medidas no caso de sospeitar razoablemente de que a Usuaria está a incumprir algún dos termos e condicións recollidos nos devanditos instrumentos.

Así mesmo, informamos á Usuaria de que Árbore se reserva o dereito a modificar o presente Aviso Legal, así como calquera outro termo e condicións contidos neste Portal Web e os seus subdominios, ao seu exclusivo criterio.

Finalmente, informamos á Usuaria de que Árbore se reserva o dereito a decidir, en todo momento, sobre a continuidade dos servizos da sociedade da información que presta a través do Portal.

3. Propiedade intelectual

A título enunciativo, pero non limitativo, os dereitos de propiedade intelectual sobre a prestación dos contidos do Portal (dereito sui generis sobre a base de datos), o seu deseño gráfico, os programas informáticos subxacentes (incluíndo os códigos fonte), así como os distintos elementos que conforman o Portal (textos, gráficos, fotografías, vídeos, gravacións sonoras etc.), en diante os “Contidos”, corresponden a Árbore ou aos seus licenciantes.

Respecto dos signos distintivos incluídos no Portal (marcas e nomes comerciais, así como calquera outro), son propiedade de Árbore ou dos seus licenciantes. A utilización do Portal por parte da Usuaria non implica a cesión de ningún dereito de propiedade intelectual e/ou industrial sobre o Portal, os Contidos e/ou os signos distintivos de Árbore. Para tal efecto, mediante o presente Aviso Legal, agás naqueles casos en que estea legalmente permitido ou previa autorización de Árbore, prohíbese expresamente á Usuaria a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición, extracción e/ou reutilización do Portal, dos seus Contidos e/ou dos signos distintivos de Árbore ou de calquera outro uso comercial do mesmo.

5. Política de ligazóns

5.1. Establecemento de ligazóns co Portal

Queda prohibido o establecemento de ligazóns ao Sitio Web, agás de ser autorizado previa e expresamente por escrito por Árbore. En todo caso, unha vez autorizada a ligazón por Arbore, deberá establecerse nos seguintes termos:

A ligazón só enlazará coa páxina de inicio ou páxina principal do Portal.

A ligazón non poderá consistir en frames ou frames que permitan a visualización do Portal a través de enderezos de Internet distintos dos do Sitio Web ou que de calquera outra forma mostren a información do Portal xunto coa incluída noutras páxinas web.

Non se realizará ningunha manifestación falsa, inexacta ou incorrecta dende a páxina web que introduce a ligazón (en diante, “Sitio de Ligazón”) sobre o Portal e/ou Árbore.

En ningún caso se indicará no Sitio de Ligazón que Árbore prestou o seu consentimento para a inserción da ligazón ou que patrocina, colabora, verifica, supervisa ou aproba os contidos e/ou servizos prestados a través do Sitio de Ligazón.

O Sitio de Ligazón debe cumprir fielmente a Lei e non poderá, en ningún caso, albergar contidos, propios ou de terceiros, que: (i) sexan ilegais, lesivos ou contrarios á ética e aos bos costumes (pornográficos, violentos, maltrato racista, sexista, lgtbifóbico, aporófobo, animal e ambiental etc.); (ii) inducir ou poder inducir na Usuaria a falsa concepción de que Árbore subscribe, avala, se adhire ou apoia de calquera xeito, as ideas, manifestacións ou expresións, legais ou ilegais, do remitente; e (iii) son inadecuados ou irrelevantes para a actividade de Árbore. En caso de incumprimento dalgún dos termos anteriormente mencionados, Árbore procederá de forma inmediata e sen previo aviso á supresión da ligazón.

5.2. Sitios vinculados

Para axudarche a atopar información adicional, incluímos varios dispositivos de ligazón técnica que permiten á Usuaria acceder a outros sitios web (en diante, "Sitios vinculados"). Nestes casos, Árbore actúa como prestadora de servizos de intermediación, de acordo co establecido no artigo 17 da LSSI. De conformidade co disposto na citada lexislación, Árbore non se fará responsable dos servizos e contidos que se presten a través dos Sitios Enlazados, agás que teña coñecemento efectivo da ilegalidade e non desactivase a ligazón coa debida dilixencia. É posible que algúns dos Sitios Enlazados sexan propiedade de Árbore; de ser así, Arbore será responsable dos servizos e contidos que se presten a través dos mesmos, malia que poderá identificar a titularidade de Árbore acudindo ao Aviso Legal dos mencionados Sitios Enlazados. En ningún caso a existencia de Sitios Enlazados, que non sexan propiedade de Árbore, implica recomendación, promoción, identificación ou conformidade de Árbore coas manifestacións, contidos ou servizos prestados a través dos Sitios Enlazados. En consecuencia, Árbore non se fai responsable do contido dos Sitios Enlazados nin das súas condicións de uso e políticas de privacidade, sendo a Usuaria a única responsable de comprobalos e aceptalos cada vez que acceda e os utilice. No caso de que a Usuaria considere que hai contidos ilícitos, lesivos, degradantes, violentos ou inadecuados nos Sitios Enlazados, poderá informar a Árbore a través do seguinte enderezo de correo electrónico: info@arbore.gal. Emporiso, a devandita comunicación en ningún caso suporá a obriga de Árbore de retirar a correspondente ligazón nin implica necesariamente o coñecemento efectivo por parte de Árbore da ilegalidade dos contidos do Sitio Enlazado, para os efectos do disposto da normativa vixente.

6. Denuncia de contidos ilegais ou inadecuados

Tal e como se recolle no apartado 2 (Aceptación do aviso legal) deste Aviso Legal, para a participación nos servizos e funcionalidades do Portal (foros, blogs etc.), é necesario o rexistro previo como Usuaria Rexistrada.

Sen prexuízo do anterior, a Usuaria pode consultar os contidos incluídos polas Usuarias Rexistradas debido á súa participación nos citados servizos e funcionalidades. Neste sentido, no caso de que a Usuaria observe información ou contidos de carácter ilícito, lesivo, contrarios á ética, usos e costumes e/ou inadecuados ou non pertinentes en atención aos principios, finalidades, fins e actividades de Árbore, pode denunciar esta circunstancia a través do seguinte enderezo de correo electrónico: info@arbore.gal.

Porén, a devandita comunicación en ningún caso implicará necesariamente a obriga de Árbore de retirar os contidos ou informacións correspondentes nin implica necesariamente o coñecemento efectivo por parte de Árbore da ilegalidade dos contidos do Sitio Enlazado, para os efectos do disposto na normativa vixente.

7. Responsabilidade de Árbore Consumo Consciente

A Usuaria recoñece e acepta que, aínda que Árbore realiza os seus mellores esforzos para garantir a exactitude dos contidos e informacións incluídas no Sitio Web, estes son de carácter xeral e meramente informativo. Do mesmo xeito, a información relativa a produtos de consumo, receitas, eventos ou información sanitaria que se pon a disposición da Usuaria a través do Portal ten o mesmo carácter, e en ningún caso esta información constitúe unha recomendación por parte de Árbore ás Usuarias dun método de alimentación ou hábitos de vida específicos. En consecuencia, Árbore non se fai responsable das decisións que tome a Usuaria a partir da información facilitada a través do Sitio Web, nin dos danos causados á Usuaria ou a terceiros por actuacións que se baseen na información obtida do Sitio Web.

Por outra banda, a través de funcionalidades como foros de opinión, blogs etc., Árbore ofrece á Usuaria Rexistrada a posibilidade de incluír información e contidos no Portal. Neste sentido, Árbore fai todo o posible para comprobar que a información e contidos incluídos no Portal polas Usuarias Rexistradas non conteñan contidos ilegais, denigrantes, difamatorios, violentos ou lesivos; e que tampouco sexan contrarios á Lei, á ética, á moral, aos bos costumes ou aos principios de Árbore.

Con todo, perante a imposibilidade material de realizar unha revisión tan exhaustiva, a publicación no Sitio Web da información e contidos facilitados polas Usuarias Rexistradas, non pode nin debe ser interpretada nin entendida de ningún xeito como aprobación, recomendación, promoción, identificación ou acordo de Árbore coa información ou contidos publicados. Deste xeito, en ningún caso Árbore será responsable da información e contidos incluídos pola Usuaria Rexistrada no Sitio Web, sendo esta a única responsable das consecuencias que se poidan derivar da súa inclusión no Portal de Información ou contidos ilícitos.

Sen prexuízo do anterior, Árbore resérvase, nos termos recollidos nas Condicións de Uso, a posibilidade de retirar en calquera momento a información ou contidos incluídos pola Usuaria Rexistrada no Sitio Web, no caso de que considere que son ilegais, inadecuados ou non relevantes á vista dos principios, fins e actividades de Árbore. Por outra banda, o acceso ao Sitio Web non supón a obriga por parte de Árbore de controlar a ausencia de virus ou calquera outro elemento informático daniño. Corresponde á Usuaria, en todo caso, a utilización de ferramentas axeitadas para a detección dos devanditos elementos nocivos. Árbore non será, xa que logo, responsable dos danos producidos nos equipos informáticos da Usuaria ou de terceiros pola prestación de servizos a través do Sitio Web.

A dispoñibilidade do servizo require de servizos e subministracións de terceiros, incluídos os servizos de transporte a través de redes de telecomunicacións cuxa fiabilidade, calidade e funcionamento non dependen de Árbore. En consecuencia, Árbore non garante a dispoñibilidade do Sitio Web e os servizos prestados a través do mesmo poderán ser interrompidos, suspendidos ou cancelados en calquera momento. En particular, Árbore non se fai responsable dos danos e prexuízos de calquera índole causados á Usuaria, como consecuencia da falta de dispoñibilidade do Sitio Web e, en particular, dos ocasionados por fallos das redes de telecomunicacións. Así mesmo, Árbore resérvase o dereito de revisar o Sitio Web ou denegar o acceso a el en calquera momento.

8. Obrigas das socias

As Usuarias que desexen rexistrarse como socias deberán encher o formulario establecido no noso Portal Web. A adhesión é persoal e intransferible. Poderán ser socios aquelas persoas físicas ou xurídicas con capacidade xurídica. No caso de ser menor de idade, debemos contar co consentimento por escrito do titor ou titores legais. A través deste formulario, as Usuarias deberán facilitar os seus datos de identificación persoal, datos de contacto e datos bancarios. As socias son responsables de manter os seus datos actualizados e de comunicar calquera modificación a Árbore. As socias non deben revelar nin transmitir ningún número de socia ou calquera outra identificación a terceiros, así como o resto de datos persoais que puidesen ser utilizados en contra dos intereses de Árbore ou de terceiros. As socias están obrigadas a facer un uso correcto dos dereitos e vantaxes que ofrece tal condición. Árbore resérvase o dereito a denegar ou retirar a condición de socia se ten coñecemento dunha conduta contraria aos principios da entidade, así como daqueles termos e condicións que fosen pactados especialmente coa socia. Así mesmo, Árbore resérvase o dereito a retirar a condición de socia, no caso de non satisfacer as cotas establecidas ou de incumprir os estatutos e normas da cooperativa. Finalmente, as socias poderán darse de baixa en calquera momento, para o que deberán contactar con info@arbore.gal identificándose como socias e manifestando a súa vontade de darse de baixa. Neste Sitio Web ofrécese máis información sobre os dereitos e as obrigas das socias na sección Socias.

9. Protección de datos

Os aspectos relacionados co tratamento dos datos persoais das Usuarias con motivo da utilización do Portal están regulados na Política de Privacidade, así como nos textos legais anexos aos distintos formularios de recollida de datos incluídos no Portal. Todas as Usuarias que fagan uso do noso Portal Web están obrigadas a revisar a Política de Privacidade, co fin de que sexan informadas do posible tratamento dos seus datos persoais e dos dereitos que lles asisten. Árbore recomenda revisar a Política de Privacidade, este Aviso Legal, así como calquera outro termo e condicións incluídos neste portal, de forma periódica xa que Árbore resérvase o dereito de modificalos dentro dos límites da lexislación vixente e da súa aplicación. Tal e como se indica no apartado 2.1 deste Aviso Legal, os aspectos relacionados co tratamento dos datos persoais das Usuarias con motivo da utilización do Portal están regulados na Política de Privacidade, así como nos textos legais anexos ao diversos formularios de recollida de datos incluídos no Portal.

10. Varios

De conformidade co artigo 3 da LSS I, as leis aplicables aos servizos da sociedade da información que Árbore presta a través do Portal serán as do Reino de España. No caso de que algunha das disposicións contidas neste Aviso Legal fose declarada nula, procederase á súa retirada ou á súa substitución. En todo caso, a devandita declaración de nulidade non afectará á vixencia do resto das disposicións contidas neste Aviso Legal. A Usuaria e Árbore acordan someterse aos Xulgados e Tribunais de Vigo, rexeitando calquera outro foro xurisdiccional voluntario, en relación cos conflitos que puidesen derivarse do uso do Portal Web por parte das Usuarias.